Biblioteka Filii UJK

Podstawy warsztatu informcyjnego

 

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia zajęć jest zgłoszenie zapotrzebowania na nie pracownikom Czytelni Ogólnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

Założenia programowe

Zajęcia warsztatowe włączone do programu seminariów dyplomowych  na studiach licencjackich i magisterskich. Prezentowane treści dotyczące szczegółowych zagadnień będą dostosowane do potrzeb danego seminarium.

 

Organizacja zajęć

Zajęcia wymagać będą współpracy z promotorem w zakresie wyboru tematów, w ramach proponowanych przez bibliotekę cyklów tematycznych, ilości spotkań oraz czasu przeznaczonego na ich realizację. Organizowane są one na prośbę wykładowcy, po ustaleniu terminu z dyrektorem biblioteki. Wykładowca uczestniczy w zajęciach razem ze studentami. Optymalny czas niezbędny do realizacji tematu w danym cyklu wynosi 90 minut.

 

PROPONOWANE CYKLE TEMATYCZNE.

I. „Warsztat pisana pracy dyplomowej” – budowa aparatu naukowego.

Tematyka zajęć (do wyboru):

1. Przewodniki i poradniki metodyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej: przegląd literatury dostępnej w zbiorach Filii Biblioteki UJK.

2. Narzędzia i nowe technologie pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej:

• komputerowe katalogi biblioteczne, bazy danych, biblioteki cyfrowe,

• Otwarte Zasoby Edukacyjne,

• wyszukiwarki naukowe.

3. Opis bibliograficzny, przypisy, style cytowania – tworzenie zgodnie z Normą PN- ISO 690:2012.

4. Elementy prawa autorskiego: dozwolony użytek, prawo cytaty, plagiat, zjawiska typu – ghostwriting, guest authorship.


II. „ABC informacji naukowej” – wybrane zagadnienia.

Tematyka zajęć (do wyboru):

 1. Informacja naukowa: podstawowe terminy, dokumenty i ich rodzaje, typologia źródeł informacji (pierwotne, wtórne) ; przegląd źródeł informacji dla konkretnej dziedziny; drukowane źródła informacyjne w bibliotece – encyklopedie, słowniki, leksykony, bibliografie.
 2. Komputerowe katalogi biblioteczne – metody poszukiwań: komputerowe katalogi zbiorów bibliotek UJK w systemach SOWA i ALEPH; strategie wyszukiwania tematycznego, formułowanie zapytań z użyciem słów kluczowych, haseł przedmiotowych i deskryptorów Biblioteki Narodowej.
 3. Bibliograficzne Bazy Danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie: bibliografia narodowa, bibliografie specjalne, metody wyszukiwania książek i artykułów z czasopism polskich.
 4. Lokalizacja publikacji w katalogach centralnych i katalogach rozproszonych bibliotek polskich: KARO, NUKAT, FIDKAR.
 5. Bibliografia: spis bibliograficzny- zakres, zasięg, rodzaje bibliografii, bibliografie dziedzinowe (adekwatnie do kierunku).
 6. Biblioteki cyfrowe – regionalne, instytucjonalne, wybrane kolekcje cyfrowe  –  zasady funkcjonowania i wyszukiwania publikacji cyfrowych w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych, np. Biblioteka Cyfrowa UJK, POLON – Cyfrowa Biblioteka Narodowa, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej.
 7. Bibliografia załącznikowa „krok po kroku” – strategia wyszukiwania literatury na dany temat, narzędzia wyszukiwawcze, organizacja i zarządzanie bibliografią przy wykorzystaniu wybranego menedżera bibliografii , np. Mendeley.


III. „Źródła elektroniczne w pigułce” – wybór dostępnych źródeł w bibliotekach UJK
.

Tematyka zajęć (do wyboru i konsultacji z wykładowcą):

 1. Ogólne zasady dostępu do źródeł elektronicznych –  rodzaje licencji, Open Access.
 2. Bazy udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki – bazy bibliograficzne i pełnotekstowe: przekazanie wiedzy co do zakresu i ilości danych dostępnych w poszczególnych bazach; metodyka wyszukiwania informacji w bazach zgodnych z kierunkiem studiów.
 3. Wyszukiwanie zasobów naukowych w Internecie:
 • ocena autentyczności i wiarygodności informacji a portale internetowe (onet.pl, interia.pl, wp.pl) i specjalistyczne serwisy,
 • wyszukiwarki naukowe, np. Google Scholar a  wyszukiwarki popularne, np. Google, Yahoo,
 1. Dostęp do pełnych tekstów naukowych poprzez korzystanie z: IBUK.pl,  Baza e-PNP, Academica – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.