Biblioteka Filii UJK

Przysposobienie biblioteczne

 

Założenia programowe

Jest to szkolenie o charakterze ogólnym, wstępnym. Jednorazowy kurs na temat podstawowych usług, zasobów i narzędzi bibliotecznych. Omawiane są zasady korzystania z biblioteki oraz posługiwania się katalogiem komputerowym. Celem zajęć jest przygotowanie studentów pierwszego roku do korzystania z biblioteki i jej usług. Kształcenie początkowych umiejętności użytkowników.


Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w grupach. Mają charakter wykładu i praktycznych ćwiczeń przy komputerach. Trwają 90 minut. Składają się z 3 części: wykładu, części praktycznej, zadania do samodzielnego wykonania przez studenta. Mają formę zajęć obligatoryjnych na wszystkich kierunkach i formach kształcenia. Kończą się wpisem zaliczenia do indeksu i na kartę egzaminacyjną.


Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach,
 • odnalezienie wskazanej publikacji w katalogu komputerowym i poprawne wypełnienie rewersu.


Treści programowe
:

Wykład:

 • charakter, zadania i sposób funkcjonowania Filii Biblioteki UJK w Piotrkowie Trybunalskim,
 • zasady funkcjonowania  poszczególnych agend: Wypożyczalnia, Czytelnia z Informacją Naukową, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów,
 • typy wydawnictw w zbiorach biblioteki: wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, zbiory specjalne,
 • katalogi biblioteczne i ich rodzaje: opis katalogowy, metody wyszukiwania zbiorów w różnych typach katalogów,
 • udostępnianie zbiorów: szczegółowe omówienie regulaminów biblioteki, zasady zapisu, omówienie zasad udostępniania zbiorów, zasady wypożyczeń międzybibliotecznych, wypełnianie druków bibliotecznych m. in. prawidłowe wypełnianie rewersów,
 • warsztat informacyjny w bibliotece – źródła papierowe i elektroniczne,

Część praktyczna:

 • omówienie strony internetowej Biblioteki,
 • katalog komputerowy w systemie bibliotecznym SOWA: budowa, struktura opisu z uwzględnieniem informacji niezbędnych do zamówienia książki (lokalizacja materiałów, aktualny status egzemplarza), umiejętność posługiwania się katalogiem, możliwości wyszukiwawcze,
 • prezentacja katalogów innych bibliotek (katalog w systemie ALEPH – Biblioteka UJK w Kielcach, katalogi bibliotek w Piotrkowie Tryb.)

Zadanie do wykonania:

 • studenci samodzielnie wyszukują określone pozycje w katalogu i wypełniają prawidłowo rewersy.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.