Aby wyświetlić tę stronę, musisz zainstalować Flash Player 9+.!

Pobierz Adobe Flash Player

 

Zapraszamy do korzystania z katalogu on-line.

Historia Biblioteki

Biblioteka Filii jest częścią Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach i podlega jemu w sprawach działalności merytorycznej. Od sierpnia 2005 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii sprawuje kustosz dyplomowany mgr Urszula Franas-Mirowska. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w marcu 1985 roku jako Biblioteka Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Utworzono ją z inicjatywy ówczesnego prodziekana Wydziału Zamiejscowego doktora Lucjan Olszewskiego. Początkowo dla potrzeb dwóch specjalności: nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Placówka, od początku swego istnienia, była integralną częścią wspierającą program dydaktyczny piotrkowskiej uczelni. Priorytetowym celem do realizacji była organizacja zaplecza dydaktycznego, sprowadzająca się do gromadzenia, opracowania i udostępniania niezbędnych materiałów dla studentów. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z maja 1985 r. Od tej daty księgozbiór uległ zasadniczej zmianie, co w dużej mierze należy zawdzięczać nowym kierunkom studiów jakie otwierano na przestrzeni okresu działalności Uczelni.
Początki funkcjonowania Biblioteki Wydziału Zamiejscowego WSP w Piotrkowie Trybunalskim nie były łatwe, choćby ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną na cele biblioteczne. Biblioteka mieściła się wówczas w niewielkiej sali dydaktycznej na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Słowackiego 114/118, a więc w pomieszczeniu całkowicie nieprzystosowanym do potrzeb biblioteki. W pierwszym roku działalności, całe wyposażenie utworzonej biblioteki stanowiły 3 biurka, kilka regałów na których ułożono ok. 3 tysięcy książek i 2 niewielkie bloki katalogowe. Funkcję pierwszego pracownika, a zarazem i kierownika biblioteki powierzono Pani mgr Jadwidze Wiśniewskiej. W wymiarze ½ etatu pracowała Pani Maria Marusińska, bibliotekarz z wieloletnim doświadczeniem. Jesienią 1985 roku zespół pracowników powiększono o jeszcze jedną osobę. Zatrudniony personel dzielił między sobą prace związane z organizacją zbiorów i obsługą czytelników. Biblioteka nie posiadała własnego budżetu. W sprawozdaniu GUS za rok 1985 wykazano 5371 wydawnictw zwartych, 54 tytuły czasopism, 390 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.
W ciągu następnych kilku lat stan księgozbioru uległ sukcesywnemu powiększeniu. Uzupełnianie zbiorów odbywało się głównie w drodze zakupów i darowizn. Między innymi w roku 1989 otrzymaliśmy zbiór książek z likwidowanego Wyższego Studium Nauczycielskiego przy ulicy Sienkiewicza. Zasób liczył około 2 tysięcy książek z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia i dydaktyka szczegółowa. Bogaty księgozbiór z zakresu polonistyki, prawa, historii przekazała nam Biblioteka Studiów Zaocznych Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Szybki przyrost zbiorów, konieczność utworzenia niezbędnej struktury wewnętrznej i rozszerzenie usług bibliotecznych w krótkim czasie doprowadziły do braku miejsca w magazynach. Wówczas władze uczelni podjęły decyzję o stworzeniu kolejnych etatów i przekazaniu na cele biblioteczne dodatkowo dwóch sal wykładowych. W pomieszczeniu głównym usytuowano wypożyczalnię i czytelnię. Stanowisko ds. gromadzenia i opracowania wraz z częścią magazynu przeniesiono do innej sali. Pomimo tego, w bardzo trudnych warunkach pracowała wypożyczalnia, która dzieliła pomieszczenie z maleńką, ściśniętą czytelnią. Pod koniec 1996 roku Biblioteka Wydziału Zamiejscowego WSP w Piotrkowie Trybunalskim zatrudniała 5 osób i zajmowała 4 pomieszczenia o powierzchni około 200 m2, w których znajdowało się blisko 50 tys. woluminów. Nie był to jednak lokal wystarczający dla potrzeb powiększającego się księgozbioru oraz systematycznie wzrastającej liczby czytelników.
Drugie dziesięciolecie istnienia Biblioteki zbiegło się ze zmianami w strukturach organizacyjnych Uczelni i tworzeniem nowych kierunków. Wraz z przekształceniem wydziału w Filię, co nastąpiło w 1997 roku, zmianie uległa także nazwa biblioteki. Nazwą obowiązującą była Biblioteka Filii WSP im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 1998 nastąpiła także zmiatana na stanowisku kierownika biblioteki. Funkcję tę objęła Pani mgr Danuta Szeidl.
Na przestrzeni kilkunastu lat powstawały kolejne pomysły budowy biblioteki oraz zmiany jej organizacji. Pojawiały się także tendencje zmierzające w kierunku połączenia jej z innymi bibliotekami piotrkowskimi czy instytucjami oświatowymi. Na szczęście pozostały one jedynie w sferze projektów.
Rok 2000 był okresem przełomowym w rozwoju Biblioteki. Władze Uczelni przekazały pomieszczenia, które opuściła Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna. Przeprowadzka do wyremontowanych sal na I piętrze nastąpiła na przełomie 1999/2000 roku. Równolegle z organizacją zbiorów magazynowych i księgozbioru podręcznego w Czytelni Ogólnej, prowadzono intensywne prace nad automatyzacją. Zakupiono komputerowy system obsługi biblioteki SOWA. Kolejna zmiana to nadanie nowej nazwy Uczelni i przejęciem jej przez Filię w Piotrkowie Trybunalskim. Tym samym od września 2000 roku Biblioteka przyjęła nazwę Biblioteka Filii w Piotrkowie Trybunalskim Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rok 2008 przyniósł kolejną zmianę statusu Uczelni. Tym samym od 22 marca Biblioteka zmieniła nazwę na Biblioteka Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Obecnie księgozbiór Biblioteki  liczy ok. 100 tys. zbiorów zgromadzonych na 631 m2. Więcej danych statystycznych znaleź. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów odbywa się w drodze zakupów, wymiany dubletów, międzybibliotecznej wymiany wydawnictw uczelnianych, darów pochodzących od osób fizycznych i instytucji. Kierunek gromadzonych zbiorów podporządkowany jest nie tylko poszczególnym kierunkom studiów, ale także wąskim specjalnościom. Księgozbiór Biblioteki jest budowany przede wszystkim z myślą o zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności akademickiej. Zakres tematyczny księgozbioru stawia nas w gronie bibliotek humanistycznych z wyraźnym profilem pedagogiczno-społecznym.
W obliczu rosnących wymagań studentów i kadry naukowej, w ostatnich kilku latach, postawiono przed Biblioteką nowe zadania zarówno w zakresie polityki gromadzenia zbiorów, jak i metod i organizacji pracy. W tym celu w październiku 2005 roku, w budynku dydaktycznym B oddano do użytku specjalistyczną Czytelnię Filologiczno-Historyczną. Poszczególne czynności wykonywane w bibliotece wpłynęły na wyodrębnienie jednostek o odmiennych zadaniach.
Obecnie (stan. na 31 grudnia 2013 r.) biblioteka dysponuje 70 miejscami w czytelniach, 19 terminalami komputerowymi dla Czytelników oraz 16 stanowiskami dla personelu. Dodatkowo dysponujemy 10 stanowiskami z dostępem do Internetu. Łączna liczba odwiedzin w obu czytelniach, rocznie wynosi powyżej 20 tys. osób. Wśród użytkowników Biblioteki jest również grupa osób spoza Filii. Najczęściej są wśród nich studenci innych uczelni piotrkowskich, głównie prywatnych, które nie mają własnych bibliotek, lub posiadają biblioteki o niezbyt bogatym księgozbiorze.
Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA, który, wspierany przez Punkt Informacji Naukowej, zaspakaja potrzeby informacyjne Czytelników. Na przestrzeni sześciu lat system rozbudowywano o kolejne moduły, które zautomatyzowały większość prac w Bibliotece. Obecnie funkcjonują: moduł akcesji zbiorów zwartych i ciągłych, automatyczna obsługa wypożyczalni, moduł informacyjno-bibliograficzny. Ze względu na wdrożenie modułu SOWA WWW w marcu 2008 r. został zainstalowana wersja systemu SOWA TCP dla Windows.
Ważnym elementem działalności placówki są systematycznie organizowane szkolenia użytkowników informacji, przeprowadzane wśród studentów pierwszych lat studiów dziennych i zaocznych. Zajęcia poświęcone są zawartości i sposobom korzystania ze zbiorów bibliotecznych i źródeł informacji.
Skład osobowy kadry bibliotekarskiej liczy 13 osób. Wszyscy pracownicy posiadają wyższe wykształcenie - dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.  Uczestniczą oni w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu bibliologii i informacji naukowej.
Integralną częścią działalności Biblioteki są przedsięwzięcia promocyjne, zorientowane głównie na promocję zbiorów i świadczonych usług. Stałym elementem pracy Biblioteki są organizacje wystaw nowości książkowych; mające zachęcać studentów do zapoznania się z nimi. Wystawy tematyczne, organizowane kilka razy do roku uświetniają ważne wydarzenia z życia Uczelni. Kierowane są głównie do lokalnego środowiska akademickiego, wychodząc także do społeczności miasta. 
Biblioteka Filii rozwija się razem ze swoją Uczelnią. Stara się nadążyć za jej potrzebami. Nasze plany na przyszłość, z konieczności, musimy dostosować do ograniczonych możliwości finansowych. Kierując się złotą zasadą „małych kroków”, planujemy zadania na bliższą i dalszą przyszłość, w ich realizacji licząc na przychylność władz.
Z perspektywy, minionych lat Biblioteka dokonała bardzo wiele, i to nie tylko dzięki swojej pracy czy determinacji. Przede wszystkim mogliśmy liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony władz Filii. Środki jakie otrzymujemy, wykorzystujemy w racjonalny i celowy sposób, tak by każda inwestycja przyniosła korzyści dla wydziałów, instytutów i innych jednostek Filii.

 

Z-ca Dyrektora ds. Biblioteki Filii

Wybrany obraz

mgr Urszula Franas-Mirowska
starszy kustosz dyplomowany

stat4u

e-Publikacje Nauki Polskiej
e-Publikacje Nauki Polskiej

W skrócie

koperta
ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.
e-mail: biblioteka@unipt.pl


+48 (044) 732 74 00


Dyrektor: +48 (044) 732 74 41
dyrektor.biblioteki@unipt.pl

Czytelnia z Informacją Naukową
: wew. 8338
czytelnia@unipt.pl

Gromadzenie i Opracowanie: wew. 8217
gromadzenie@unipt.pl

Wypożyczalnia
: wew. 8218
wypozyczalnia@unipt.pl

Wypożyczalnia międzyb.:
wew. 8218
miedzybiblioteczna@unipt.pl

Punkt Informacji Naukowej: wew. 8218
biblioteka.info@unipt.pl


Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

Czytelnia z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00 

 

Katalog komputerowy:

hall przed Wypożyczalnią
i Czytelnią z Inf. Nauk.
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob.: 8:00-14:00


NIP: 657-02-34-850

Początek strony