Biblioteka Filii UJK

Bazy dziedzinowe

BAZY WIELODZIEDZINOWE

 • BazHum – tworzone przez Muzeum Historii Polski w Warszawie bazy polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: bibliograficzna i pełnotekstowa;
 • Biblioteka Nauki Centrum Otwartej Nauki (CeON):
 • SYMPOnet – centralny katalog materiałów z polskich i zagranicznych konferencji, które odbyły się po 1980 r., przechowywanych w 60 polskich bibliotekach technicznych – baza Politechniki Warszawskiej;
 • Bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) na Portalu Nauka Polska:
  • Prace badawcze (Badania naukowe SYNABA) – od 1999 r. i część wcześniejszych. (Opisy rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych);
  • Instytucje Naukowe (naukowe i badawczo-rozwojowe, tj. szkoły wyższe państwowe i prywatne, placówki PAN i instytuty resortowe); instytucje i organizacje wspomagające naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe); organy administracji centralnej, instytucje i organizacje pozarządowych odpowiadające za kształt i realizację polityki naukowej państwa; towarzystwa, stowarzyszenia naukowe oraz fundacje działające na rzecz nauki);
  • Konferencje, targi i wystawy – od 2001 r. do zgłoszonych do 31 X 2006. (Informacje o krajowych i międzynarodowych imprezach organizowanych przez krajowe jednostki naukowe i badawczo – rozwojowe);
  • Ludzie Nauki (Polacy posiadający co najmniej stopień doktora, polscy uczeni za granicą i obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych);
  • Projekty archiwalne – projekty badawcze własne i promotorskie, rozwojowe, zamawiane i celowe;
 • Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Portal Czasopism Naukowych – (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) wersje elektroniczne kilkudziesięciu renomowanych czasopism i periodyków naukowych z dostępem do artykułów płatnych  i bezpłatnych;


ETNOGRAFIA

 • Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie (BEP) oraz szeroko rozumianej antropologii kulturowej, etnologii i dziedzin pokrewnych – humanistycznych i społecznych. Obejmuje dorobek aktualny i przeszły (baza Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego).

FILOZOFIA

HISTORIA

zob. też:

LITERATURA, JĘZYKOZNAWSTWO

FILOLOGIA ANGIELSKA
 • Polanka – Katalog Biblioteka Anglistycznych
NAUKI BIOLOGICZNE I ROLNICTWO

zob. też:

NAUKI EKONOMICZNE

PEDAGOGIKA

 • Baza bibliograficzna „Pedagog” (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego);
 • EDUKACJA – baza zawartości czasopism (baza Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu);
 • Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism opisy artykułów za lata 2004-2010 oraz od 2011 z ok. 100 czasopism głównie pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, które nie są rejestrowane w bazach Biblioteki Narodowej (baza Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu);
 • Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół – scenariusze uroczystości, montaży poetycko-muzycznych, inscenizacji itp., opublikowane w książkach i czasopismach głównie po r. 1989 (strona na portalu „Biblioteka w Szkole” oprac. M. Szafińska-Chadała, J.E. Jordan, A. Maciejewska);
 • Zestawienia bibliograficzne – gotowe bibliografie na różne tematy dostępne online (na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, wraz z odsyłaczami do stron zestawień bibliograficznych tworzonych w innych bibliotekach);

POLITYKA

 • Bazy Biblioteki Sejmowej;
 • EURO – katalog wydawnictw Urządu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu (baza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)


PRAWO

RELIGIA

SPORT

SZTUKA

 • „Film Polski” – serwis dotyczący filmu i teatru tv (baza Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTiT w Łodzi);
 • FILM – baza rejestruje opisy bibliograficzne artykułów z prasy ogólnopolskiej i lokalnej (od 1987r.), które poswięcone są polskiej i światowej kinematografii. Poza tym baza notuje wywiady z ludźmi kina, recenzje filmowe, sprawozdania z festiwali i przegladów;
 • Polskie Centrum Informacji Muzycznej – przeszukiwanie zbiorów i tworzonych tam baz muzykologicznych;
 • ISMN – Polscy wydawcy druków muzycznych – baza Biblioteki Narodowej;
 • Bibliografia Chopinowska;
 • Katalog druków muzycznych z Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago (baza Biblioteki Narodowej);
 • Druki muzyczne 20-21 w. – dublety – opisy dubletów druków muzycznych wydawnictw nutowych 20-21 w. przechowywanych w Zakładzie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej;
 • Bazy na polskim wortalu teatralnym e-teatr.pl:
  • Baza recenzji – pełne teksty recenzji teatralnych (należy kliknąć zakładkę Recenzje)
  • Baza osób – m.in. pełne teksty artykułów o osobach związanych z teatrem (należy kliknąć zakładkę Archiwum Wirtualne)
  • Baza realizacji – m.in. pełne teksty artykułów o przedstawieniach (należy kliknąć zakładkę Archiwum Wirtualne, a następnie Baza realizacji)
  • Baza teleadresowa teatrów i instytucji (należy kliknąć zakładkę Adresy)

zob. też:

TECHNIKA

WOJSKOWOŚĆ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.